Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke screening en eventuele andere diensten (hierna “Screening”) verstrekt door ScreenTeam BVBA (“ScreenTeam”) en van de dienstverleners waarop Screenteam een beroep doet in het kader van haar dienstverlening (het “Team”). Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij contractueel anders overeengekomen.

2. Eén aanspreekpunt

Wanneer een cliënt beroep doet op de diensten van ScreenTeam, gebeurt de Screening door het Team uitsluitend op grond van een contractuele relatie met ScreenTeam, zelfs indien die cliënt slechts contact heeft met één of enkele dienstverlener(s) van het Team. Tenzij daar uitdrukkelijk van is afgeweken, vinden alle contacten met de cliënt in het kader van de Screening plaats voor rekening en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van ScreenTeam. Eventuele verdere dienstverlening zal rechtstreeks door de dienstverleners van het Team aan de cliënt worden verstrekt en gefactureerd, zonder enige tussenkomst door ScreenTeam.

3. Vaste prijs

De prijs die de cliënt betaalt voor de Screening, wordt berekend op basis van vooraf bepaalde forfaits, die afhankelijk zijn van objectieve parameters medegedeeld door de cliënt (omzet, aantal werknemers, enz.). ScreenTeam kan een voorschot op de prijs vragen. ScreenTeam zal deze prijs niet aanpassen, verhogen of indexeren, tenzij met het uitdrukkelijk akkoord van de cliënt.  Facturen van ScreenTeam zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling is de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag automatisch verschuldigd vanaf de uitgiftedatum.

4. Klachten

De cliënt dient zijn eventuele klachten betreffende de verstrekte diensten schriftelijk en per aangetekende brief aan ScreenTeam over te maken, en dit uiterlijk binnen veertien dagen na de uitgiftedatum van de factuur waarop deze diensten betrekking hebben. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief te zijn aanvaard door de cliënt. Klachten over de facturatie ontslaan de cliënt niet van zijn verplichting om de factuur te betalen binnen de gestelde termijn van 15 dagen na de uitgiftedatum.

5. Middelenverbintenis

Als ScreenTeam zich verbindt tot een Screening, is het detecteren en signaleren van mogelijke problemen een middelenverbintenis in hoofde van ScreenTeam en het Team. Die middelenverbintenis zal worden geëvalueerd naar wat in redelijkheid kan worden verwacht van ScreenTeam en het Team, daarbij rekening houdend met de te verwachten prestaties gezien de forfaitaire prijs en de in voorkomend geval vooropgestelde timing.

6. Informatie van de cliënt

Elke Screening vindt plaats op basis van de informatie die door de cliënt wordt verstrekt. De correctheid en volledigheid van de hiervoor aangeleverde informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. De Screening betreft geen onderzoek naar de getrouwheid van de door de cliënt aangeleverde informatie. Als zodanig voert ScreenTeam geen controle- of auditopdracht uit. De cliënt verbindt zich ertoe elke door ScreenTeam, of door een dienstverlener in het Team gevraagde informatie aan te leveren op eerste verzoek en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het niet tijdig of niet volledig aanleveren van de gevraagde informatie.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ScreenTeam en van het Team, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden, voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door ScreenTeam en/of een dienstverlener in het Team is beperkt tot het bedrag van de voor de Screening betaalde prijs, behoudens fraude of opzettelijke fout vanwege Screenteam.

8. Beëindiging

In afwijking van artikel 1794 BW, kan de cliënt de bevestigde opdracht enkel eenzijdig schriftelijk beëindigen, mits betaling van de overeengekomen prijs. ScreenTeam kan de dienstverlening beëindigen als na het opstarten van de dienstverlening, onvoorspelbare of onvoorziene omstandigheden zich voordoen, die de dienstverlening door ScreenTeam moeilijk of onmogelijk maken. ScreenTeam kan de dienstverlening bovendien beëindigen indien de door de cliënt medegedeelde parameters niet correct blijken te zijn en geen redelijke prijsaanpassing wordt aanvaard. In dat geval zal de gehele overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

9. Cliëntenonderzoek

Als ScreenTeam of enig lid van het Team gehouden is ten behoeve van enige administratie of deontologisch orgaan een cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en bewijsstukken aanleveren die door ScreenTeam gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, behoudt ScreenTeam zich het recht voor om de dienstverlening te schorsen of te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot betaling van de bedragen die verschuldigd zijn in verband met de Screening.

10. Elektronische communicatie

ScreenTeam levert inspanningen om haar elektronische communicatie te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de cliënt ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan om de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. ScreenTeam is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van ScreenTeam.

11. Toepasselijk recht

De relatie tussen ScreenTeam en de cliënt wordt door Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van ScreenTeam om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.

Interesse in wat ScreenTeam voor u kan betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.